Mundësi Punësimi

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve sipas shpalljes për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike - Branding

Shpallje për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike - Branding

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Pastrues/e" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S për plotësimin e vendeve të punës për pozitën: Pastrues/e (5 pozita). Konkursi është i hapur nga data 16 Qershor 2020– 30 Qershor 2020 ora 16:00.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Kryeshef Ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike Banesore Sh.A."

Vendim për anulimin e Konkursit të shpallur në datën 12.11.2019 për pozitën (2) Punëtor të Sigurimit, në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të kandidatit për pozitën " Punëtor Sigurimi "në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përsëritje të intervistes për pozitën “Pastrues/e” në Departamentin Mirëmbajtjes në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën " Mjeshtër i Ashensorit "në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Konkurs për Kryeshef Ekzekutiv të Ndërmarrjes Publike Lokale “Ndërmarrja Publike Banesore” SH.A. Prishtinë. Konkursi mbetet i hapur nga data 23 dhjetor 2019 deri më 13 janar 2020 në ora 16:00.

Lista e kandidatëve të poshtëshënuar plotësojnë kriteret për t'iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën " Punëtor të Sigurimit". Testi do të mbahet më datën 24.12.2019 , në ora 10:00, në zyrat e Ndërmarrjes Publike Banesore - rr. Xhevdet Doda, nr.32, Prishtinë.

Vendim për anulim të konkursit të shpallur më datë 08 nëntor 2019 për pozitën Fotograf i Ndërmarrjes Publike Banesore.

Lista e kandidatëve të poshtëshënuar plotësojnë kriteret për t'iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën " Mjeshtër i Ashensorit ". Testi do të mbahet më datën 13.12.2019 , në ora 10:00, në zyrat e Ndërmarrjes Publike Banesore - rr. Xhevdet Doda, nr.32, Prishtinë.

Lista e kandidatëve të poshtëshënuar plotësojnë kriteret për t'iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën "Fofograf". Testi do të mbahet më datën 11.12.2019 , në ora 10:00, në zyret e Ndërmarrjes Publike Banesore - rr. Xhevdet Doda, nr.32, Prishtinë.

K O N K U R S Për zgjedhjen e dy (2) Punëtorëve të Sigurimit në Divizionin e Logjistikës. Konkursi është i hapur nga data 12 Nëntor 2019– 26 Nëntor 2019 ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e pozitës: një (1) Fotograf, në Departamentin e Shërbimeve me Konsumator dhe Media. Konkursi është i hapur nga data 08 nëntor 2019– 22 nëntor 2019, ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e një (2) Mjeshter të Ashensorëve në Departamentin e Mirëmbajtjes. Konkursi është i hapur nga data 06 nëntor 2019– 20 nëntor 2019 ora 16:00.

Vendim për përzgjedhje të “Auditorit të Brendshëm” në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Pastrues/e” në Departamentin Mirëmbajtjes në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për anulim të konkursit publik të datës 20.07.2019 për pozitën Mjeshtër të Ashensorit në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S pune në Departamentin e Mirëmbatjes për: 6 (gjashtë) Pastrues;

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Asfaltues” në Departamentin e Intervenimeve Emergjente në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Hidraulik” në Departamentin e Intervenimeve Emergjente në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Punëtorë të Ndërtimtarisë” në Departamentin e Intervenimeve Emergjente në Ndërmarrjen Publike Banesore

Lista e kandidatëve që i plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar intervistës për pozitën “Asfaltues” në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Intervista do të mbahet me datë 22.08.2019, duke filluar nga ora 10:00.

Rishpallje e konkursit për Auditor të Brendshëm në Ndërmarrja Publike Banesore SH.A. Prishtinë. Aplikimi i hapur nga data 13 Gusht 2019 – 02 Shtator 2019 ora 16:00.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Punëtor të Elektrikës”në Ndërmarrjen Publike Banesore

Lista e kandidatëve të poshtëshënuar plotësojnë kriteret për t'iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën "Asfaltues", në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Testi do të mbahet me datë 05.08.2019 , në ora 10:00, në zyret e Ndërmarrjes Publike Banesore - rr. Xhevdet Doda, nr.32, Prishtinë.

Lista e kandidatëve që i plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar intervistës për pozitën “Hidraulik” në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Për datën dhe orën e mbajtjes së intervistave do të njoftoheni në ditët në vazhdim.

Lista e kandidatëve që i plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar intervistës për pozitën “Punëtorë të Ndërtimtarisë” në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Për datën dhe orën e mbajtjes së intervistave do të njoftoheni në ditët në vazhdim.

Lista e kandidatëve që i plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar intervistës për pozitën “Punëtorë të Elektrikës” në Departamentin e Mirëmbajtjes. Intervistat do të mbahen në zyrën e Ndërmarrjes Publike Banesore, (rr. “Xhevdet Doda”, nr. 32) në datën: 01.08.2019, duke filluar nga ora 09:00.

Lista definitive me kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën “Punëtorë të Ndërtimtarisë”. Testi mbahet më të hënën, me datë 29 korrik 2019, në ora 10:00.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Pastrues/e” në Departamentin e Mirëmbajtjes në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për anulim të konkursit publik të datës 22.06.2019 për pozitën Operator i Ekskavatorit në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Njoftim për kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën “Asfaltues”

Lista definitive me kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën “Hidraulik”. Testi mbahet më 24 korrik 2019 në ora 14:00.

Njoftim për kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën “Punëtor të Elektrikës”

Rishpallje e Konkursit për zgjedhjen e dy (2) Mjeshtërve të Ashensorit në Departamentin e Mirëmbajtjes, në Ndërmarrjen Publike Banesore –SH.A me seli në Prishtinë. Konkursi është i hapur nga data 20 Korrik 2019 – 03 Gusht 2019 ora 16:00.

Lista preliminare për pozitën për “Punëtor të Ndërtimtarisë” . Vërejtje: Komisioni njofton aplikuesit që në afat prej 3 ditësh ( 19.07.2019 – 23.07.2019) mund të paraqesin vërejtje në përpilimin e listës tek Komisioni Përzgjedhës.

Njoftim për kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën “Hidraulik”.

Njoftim për kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar intervistës për pozitën “Pastrues/e”.

Njoftim për kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën “Pastrues/e”.

K O N K U R S për zgjedhjen e njëzet (20) Punëtorëve të Ndërtimtarisë në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Konkursi është i hapur nga data 22 Qershor 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e dy (2) Punëtoreve të Elektrikes në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Konkursi është i hapur nga data 22 Qershor 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e një (1) Operatori të Ekskavatorit në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Konkursi është i hapur nga data 22 Qershor 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e katër (4) Hidraulikëve në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Konkursi është i hapur nga data 22 Qershor 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e pesëmbëdhjetë (15) Asfaltuesve në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Konkursi është i hapur nga data 22 Qershor 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00.

Konkurs për zgjedhjen e dy (2) Mjeshtërve të Ashensorit në Departamentin e Mirëmbajtjes, në Ndërmarrjen Publike Banesore –SH.A me seli në Prishtinë. Konkursi është i hapur nga data 14 Qershor 2019 – 29 Qershor 2019 ora 16:00.

Konkurs për zgjedhjen e katër (4) Pastruesve në Departamentin e Mirëmbajtjes, në Ndërmarrjen Publike Banesore –SH.A me seli në Prishtinë. Konkursi është i hapur nga data 14 Qershor 2019 – 29 Qershor 2019 ora 16:00.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Punëtor të Elektrikes” në Departamentin e Mirëmbajtjes në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Punëtor të Elektrikes” në Departamentin e Mirëmbajtjes në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Lista e kandidatët të përzgjedhur për intervistë për pozitën “Punëtor të Elektrikes në Departamentin e Mirëmbajtjes”

Lista definitive për kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën “Punëtor të Elektrikës”.

Njoftojmë të gjithë aplikuesit për pozitën Punëtor të Elektriës që afati për shqyrtimin e ankesave për listën preliminare shtyhet edhe për tri ditë nga data 14.05.2019 – 16.05.2019.

Lista preliminare për pozitën për “Punëtor të Elektrikës” . Vërejtje: Komisioni njofton aplikuesit që në afat prej 3 ditësh mund të paraqesin vërejtje në përpilimin e listës tek Komisioni Përzgjedhës.

Konkurs për zgjedhjen e pozitës “Punëtor/e i/e elektrikes” në Ndërmarrjen Publike Banesore – SHA. Konkursi për 6 (gjashtë) pozita është i hapur nga data 13.04.2019 - 27.04.2019

Vendim për përzgjedhjen e pozitave "Pastrues/e në Departamentin e Mirëmbajtjes" nga konkursi i datës 01 mars 2019

Konkurs për zgjedhjen e pozitës “Auditor i Brendshëm” në Ndërmarrjen Publike Banesore Prishtinë - 08 Prill 2019 – 03 Maj 2019 ora 16:00.

Lista e te përzgjedhurve për intervistë për pozitën “Pastrues/e në Departamentin e Mirëmbajtjes” nga konkursi i datës 01.03.2019

Kryeshef Ekzekutiv të Ndërmarrjes Publike Banesore SH.A, Prishtinë

Lista e të përzgjedhurve për intervistë për pozitën “Pastrues/e në Departamentin e Mirëmbajtjes

Konkurs për zgjedhjen e 4 katër pastruesve në Departamentin e Mirëmbajtjes

Konkurs për zgjedhjen e dy (2) pozitave Pastrues/e në Departamentin e Mirëmbajtjes

Lista e të përzgjedhurve për test me shkrim për pozitën “Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit”

Konkurs për pozitën “Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit

Konkurs i brendshëm për pozitën “Punëtorit të Ndërtimtarisë

Konkurs për zgjedhjen e “Punëtorit të Ndërtimtarisë”

Konkurs për zgjedhjen e “Punëtorit të Elektrikes”

Konkurs për pozitën “Mbikëqyrës i Punëve në terren”

KONKURS zyrtar ligjor

Konkurs i brendshëm- Udheheqes-e i-e Divizionit per Sherbime te Konsumatoreve

Konkurs për katër anëtarë të Bordit të Drejtorëve të NPB

Konkurs për për shërbime të sigurimit

Konkurs për pozitë mbikqyrës i shërbimit të mirëmbajtjes

Konkurs për pozitën mbikëqyrës i punëtorëve të pastrimit

Konkurs për pozitën punëtor në Departamentin e Mirëmbajtjes

Konkurs për pozitën pastrues/e - 22.06.2017

Konkurs për pozitën mjeshtër i ndërtimit - 22.06.2017

Konkurs për pozitën mjeshtër i elektrikës - 22.06.2017

Konkurs për pozitën Zyrtarë/e Certifikues/e - 1 qershor 2017

Konkurs për pozitën Zyrtar/e e pronës - 22 shkurt 2017

Konkurs për pozitën udhëheqës i Divizionit të Prokurimit - 2017

Konkurs për pozitën pastrues/e – 21 shkurt 2017

Konkurs për pozitë zyrtar/e për kontabilitet dhe analiza financiare.pdf

Konkurs për deposit - 06.12.2016 - 12.12.2016

Koordinatorit/es të/së ekipeve të mirëmbajtjes në terren

Zyrtar për borxhe komunale për pasuritë komerciale

Udhëheqës i Divizionit Juridik

Na kontaktoni

Adresa: Rr. Xhevdet Doda pn. Prishtinë, Kosovë.

Lidhu me ne

Ne jemi në rrjetet sociale. Na ndiqni dhe na kontaktoni.