SOKOL DURAKU

SOKOL DURAKU

Zyrtar Kryesor i Auditimit

Sokol Duraku është zgjedhur në pozitën Zyrtar Kryesor i Auditimit të Brendshëm në “Ndërmarrjen Publike Banesore” Sh.A në shkurt të vitit 2022.

Para emërimit në këtë pozitë ishte i angazhuar si ekspert dhe konsulent i jashtëm profesional në disa kompani private në fushën e financave, kontabilitetit dhe auditimit.

Karrierën profesionale e ka filluar qysh në vitin 2000, ku për tri vite ka punuar si Menaxher në Agjensinë  Turistike N.T.P “Duraku”, në të njëjtën kohë ka ushtruar edhe profesionin e kontabilistit në disa ndërmarrje private.

Nga viti 2000 e tutje, përmes trajnimeve dhe mundësive tjera profilin profesional e ka pasuruar me njohuri të ndryshme në fushën e kontabilitetit, auditimit, financave publike, menaxhimit, komunikimit, prokurimit, TI-së, dhe sot përvoja e përgjithshme e punës profesionale është mbi 20 vjet në pozita te ndryshme menaxheriale.

Përvoja e punës:

 • Nga viti 2003-2005, ka punuar si Auditor i Brendshëm ne Policinë e Kosovës;
 • 2006-2008, ka punuar si Auditor në Kompaninë  private “Meha & Company”,  kompani kjo që ofronte shërbime  të auditimit të kontabilitetit dhe konsulencës;
 • 2006–2008, ka punuar për Kompaninë International Village”, si Menaxher i Financave;
 • 2009-2010, ka punuar për  Interpress R. Company“–Kosova Sot, si Menaxher i  Financave  dhe Kontabilitetit;
 • 2010-2012 ka punuar të Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Sh.A. si Auditor i Brendshëm;
 • 2012-2015 ka punuar të Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Sh.A. si Menaxher i Kontabilitetit dhe Thesarit;
 • 2015-2020 ka punuar të Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Sh.A. si Drejtor Financiar.

Edukimi profesional

 • I diplomuar në Fakultetin Ekonomik në vitin 2003 Drejtimi Banka, Financa;
 • Ka të përfunduar edhe studimet master në degën – Financa dhe banka – me temen “ Roli i Auditimit të Brendshëm në Ndërmarrjet Publike në Kosovë.

Kualifikime të tjera profesionale

Instituti për Kontabilitet, Auditim dhe Financa (IKAF)

 • Auditor i Brendshëm i Çertifikuar në Sektorin Privat dhe Publik;
 • Kontabilist i Çertifikuar.

 Ligjerues/ trajner:

Agjensia Europiane për Rindertim – modulet:

 • Anti-pastrimi i parave dhe gjurmimi i pasurisë;
 • Kontabiliteti bazë dhe dhe rrjedha në gjurmimin e qarkullimit të parasë.

 Institutin Kosovar për Menaxhim, trajner  në modulin:

 • Funksionalizimi i qeverisjes koorporative tek ndërmarrjet publike rajonale dhe komunale.

Trajnimet profesionale

 Ndjekja e trajnimeve profesionale – përmirësimi i menaxhimit financiar dhe kontrollit me anë të kuadrit ligjor për realizimin e punës audituese.

2018-DANUBE WATER PROGRAM- IAWD

Trajnim lidhur me planifikimin, menaxhimin, zbatimin dhe forcimin e kontrollit te brendshëm të proceseve te ndërmarrjeve te ujit ne Ballkan.

2017-SHUKALB – SHUKOS

Trajnim profesional me qëllim të ngritjes profesionale dhe menaxhimit të organizuar të ndërmarrjeve të ujit, me fokus të përmirësimit të përformancës së efiqencës.

2016-IKAF – Kontabiliteti ne Biznes, Kontabiliteti Menaxherial, Kontabiliteti Finaciar dhe Tatimet.

2015-Projekti i Danubit ne Podgorice, Shkup dhe Sofia te Bullgarise

Trajnim profesional me qëllim të ngritjes profesionale të ndërtimit të  planifikimit biznesor dhe zbatimit të plan biznesit me fokus përmirësimi i përformancës së efiqencës.

2015-Ndjekja e trajnimit te Projektit te GIS-it, në Shtetet e Bashkuara te Amerikes-California

Trajnim profesional me qellim të ngritjes profesionale të ndërtimit hartografik si GIS-it  ( Sistemi Informativ Gjeografik ) me fokus përmirësimi i përformancës së efiqencës dhe ngritja e sistemit që të kemi të gjitha informatat dhe hartat apo çdo gjë ne PC tona, sistem online.

2012-Administrata Tatimore e Kosovës dhe SHUKOS

Trajnim profesional me qëllim të ngritjes profesionale të zbatimit të përpiktë të rregullave dhe obligimeve ligjore ndaj ATK-së në modulet:  Deklarimi elektronik, raportimi me EDI, pagesa online, zbatimi i legjislacionit, vendimet shpjeguese për ujësjellës,  trajtimi dhe zhvlerësimi  i aseteve,  trajtimi i borxheve te këqija, trajtimi i Donacioneve dhe Granteve Qeveritare etj.

2012-WIFI Austriak & Oda Ekonomike  e Kosovës

Trajnim profesional me qëllim të ngritjes profesionale dhe avancimit të përgjithshëm menaxherial në modulet: Resurset Njerëzore,  Menaxhimi i Kohës,  Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli.

2008-Managment Development Associates – MDA

Ndjekje e trajnimit – Planifikimi Strategjik në modulet: Kuptimi i Strategjisë; Analiza e Strategjisë; Planifikimi Strategjik dhe Zbatimi i Strategjisë.

2007-Qendra e Inteligjencës Financiare

Ndjekja e trajnimit me sukses kundër shpëlarjes së parasë.

2007-Deutsche Gesellschaft fur Qualitat dhe Organizata Europiane per Cilesi

The DGQ lindi nga ‘Komiteti Teknik i Statistikave’, të themeluar me 1952 me qendër në Bruksel. DGQ është themelues dhe anëtar me të drejta të plota e Organizatës Europiane të Cilësisë (EOQ), si dhe Fondacionit Europian për Menaxhimin e Cilësisë (EFQM).

Menaxher i Cilësisë me  ISO standarde

Përcjellja e kurseve intensive duke u trajnuar për menaxhim të Cilësisë në këto module si:

 • Sistemi i Menaxhimit te Cilësisë; Aplikimi i Sistemit te Menaxhimit te Cilësisë; Metodat Statistikore ne Aplikimin e Menaxhimin e Cilësisë; Menaxhimi Total i Cilësisë – Përmirësimi i Vazhdueshëm; Certifikimi për ngritje te sistemit te cilësisë me standarde ISO standard.

 2004/2005-SOFRECO, France – AUDITOR  I ÇERTIFIKUAR

Përcjellja e kurseve intensive duke u trajnuar për institucionet publike për kontrolle  dhe auditime të brendshme përfshirë këto module: Struktura ligjore dhe aktiviteti i auditimit  të brendshëm, principet dhe etika e auditimit, vlerësimi i kontrollës se brëndshme dhe procedurave, mbledhja e dëshmive të auditimit-testet, mostrat dhe procedurat tjera të auditimit, dokumentimi dhe rishikimi i evidencës së auditimit, konkluzionet e auditimit, raportet dhe rekomandimet, përcjellja e rekomandimeve dhe implementimi i tyre.

Na kontaktoni

Adresa: Rr. Zija Shemsiu Nr. 22. Prishtinë, Kosovë.

Lidhu me ne

Ne jemi në rrjetet sociale. Na ndiqni dhe na kontaktoni.