Mundësi Punësimi – Arkiva

Vendim për përzgjedhje "Saldues" (4) pozita - në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e për Shitje" - 1 (një) pozitë

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e për Takime me Banorë dhe Kontraktim" - 1 (një) pozitë

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Punëtor/e i/e Elektrikës"

Anulohet Konkursi i Publikuar me datë 13.10.2023 për pozitën "Zyrtar/e për shitje" (1) një pozitë

Anulohet Konkursi i Publikuar me datë 13.10.2023 për pozitën "Zyrtar/e për Takime me Banorë dhe Kontraktim" (1) një pozitë

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Mekanik/e" 1 (një) pozitë.

Anulohet Konkursi i Publikuar me datë 12.10.2023 për pozitën "Mekanik" (1) një pozitë

Ri-shpallje për Inxhinier/e Mbikëqyrës/e dhe Projektues/e në Punët e Instalimeve të Ujësjellsit dhe Kanalizimit

Ri-shpallje për Inxhinier/e Mbikëqyrës/e dhe Projektues/e në punët e instalimeve të Elektrikës

Anulohet Konkursi i Publikuar me datë 03.10.2023 për pozitën "Inxhinier/e Mbikëqyrës/e dhe Projektues/e në Punët e Instalimeve të Ujësjellësit" (1) një pozitë

Anulohet Konkursi i Publikuar me datë 03.10.2023 për pozitën "Inxhinier/e Mbikëqyrës/e dhe Projektues/e në Punët e Instalimeve të Elektrikës" (1) një pozitë

Vendim përzgjedhje për Artist në fushën e artit pamor

Vazhdohet afati për pranimin e aplikacioneve për konkursin Artist/e në fushën e artit pamor (3). Procedura e aplikimit vazhdohet edhe për një (1) ditë kalendarike nga data e njoftimit, përkatësisht data e sotme (23.10.2023).

Vendim për përzgjedhje "Zyrtar/e i/e Prokurimit"

Vendim për përzgjedhje "Udhëheqës i Divizionit për Administrim të sistemeve TI-së"

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Punëtor/e në Njësinë për Pastrim" – 8 (tetë) pozita

SHPALLJE Për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike ‘’Mural ndërgjegjësues për kancerin e gjirit për Muajin Rozë’’

Vendim për përzgjedhje "Zyrtar/e për Trajnim dhe Kualifikim" (1) një pozitë në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje "Zyrtar/e i lartë për asete" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e për Shitje" - 1 (një) pozitë

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Mekanik/e" 1 (një) pozitë.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e i/e lartë i/e për Koordinim të Donacioneve" - 1 (një) pozitë

Vendim për përzgjedhje "Zyrtar/e i lartë i prokurimit" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Inxhinier/e Mbikëqyrës/e dhe Projektues/e në Punët e Instalimeve të Ujësjellësit dhe Kanalizimit"

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Inxhinier/e Mbikëqyrës/e dhe Projektues/e në Punët e Instalimeve të Elektrikës"

Vendim për përzgjedhje "Zyrtar/e për Kontrollë Operativ" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje "Udhëheqës/e në Divizionin për Inkasim dhe Menaxhim të borxheve " në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje "Zyrtar/e i/e lartë ligjor" (1) një pozitë.

Vendim për përzgjedhje "Udhëheqës i/e Divizionit për mirëmbajtje të rregullt dhe intervenime" (1) një pozitë.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Saldues/e" (4 pozita) në Ndërmarrjen Publike Banesore.

ANULOHET Konkursi i publikuar për poziten "Saldues" (4) pozita në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e i /e Prokurimit" në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqësi i Divizionit administrim të Sistemeve dhe TI-së" në Ndërmarrjen Publike Banesore

ANULOHET Konkursi i publikuar me datë 02.06.2023 për pozitën “Zyrtar/e i/e Prokurimit ” në Ndërmarrjen Publike Banesore

ANULOHET Konkursi i publikuar me datë 14.08.2023 për pozitën “Udheheqës i Divizionit të sistemeve dhe TI” në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e i/e lartë i/e për asete" - 1 (një) pozitë

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e për Trajnime dhe Kualifikime" - 1 (një) pozitë

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e i/e lartë i/e Prokurimit" - 1 (një) pozitë

SHPALLJE Për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike "Mjeshtër për mirëmbajtje dhe servisim të gjeneratorëve të rrymës"

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e për Kontrollë Operative" - 1 (një) pozitë

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Saldues/e" (4 pozita)

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës Udhëheqës e Divizionit për Mirëmbajtje të Rregullt dhe Intervenime

Vendim për përzgjedhje "Zyrtar/e i/e lartë për Autopark" në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar i/e lartë ligjor/e" në Ndërmarrjen Publike Banesore - Shpallja është e hapur që nga data 14.08.2023 deri më 28.08.2023.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës i Divizionit për Inkasim dhe Menaxhim të Borxheve" në Ndërmarrjen Publike Banesore - Shpallja është e hapur që nga data 14.08.2023 deri më 28.08.2023.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës i Divizionit të IT" në Ndërmarrjen Publike Banesore - Shpallja është e hapur që nga data 14.08.2023 deri më 28.08.2023.

Vendim për përzgjedhje "Avokat/e për Konsulencë Ligjore dhe Përfaqësim Gjyqësor" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje "Punëtor në grupin e Ndërtimtarisë (5)pozita" në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S Titulli i punës "Avokat për konsulencë ligjore dhe përfaqësim gjyqësor" - Shpallja është e hapur që nga data 20.07.2023 deri 27.07.2023.

Vendim për përzgjedhje për pozitën "Zyrtar/e i/e Administrative" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje për pozitën "Kryepuntor/e i/e Pastrimit" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje për pozitën "Zyrtar i Lartë për Fotografi Video dhe Montazhë" në Ndërmarrjen Publike Banesore

SHPALLJE për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike "Punëtor në grupin e ndërtimtarisë" 5 (pesë ) pozita - Shpallja është e hapur që nga data: 18.07.2023- 25.07.2023

Vendim për përzgjedhje për pozitën "Punëtor në grupin e Ndërtimtarisë" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje për pozitën "Inxhinier/e për punët Ndërtimore dhe Ndërtimore-Zejtare" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje për Sekretar Koorporativ të NPB

Vendim për përzgjedhje "Zyrtar/e i/e Prokurimit"

Ri Shpallja për pozitën "Zyrtar/e i/e lartë për Autopark" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim i anuluar për pozitën "Zyrtar/e i/e lartë për Autopark" në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S për plotësim të vendit të punës "Inxhinier për punë Ndërtimore dhe Ndërtimore Zejtare" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje Zyrtare për furnizim - furnizues

K O N K U R S Për plotësimin e vendeve të punës "Punëtor në grupin e ndërtimtarisë" (7)

Vendim për përzgjedhje Z.lartë i Depos

Deklaratë nën Betim - për konkursin e hapur për Sekretar/e Koorporativ/e i/e ‘’Ndërmarrjes Publike Banesore”

Ri Shpallja-e-pozites-Zyrtar-i-larte-per-foto-video-dhe-montazh 09.06.2023

Rishpallja e pozites "Kryepunetor i pastrimi" 09.06.2023

Shpallja-e-pozites-Zyrtar -e Administrative 09.06.2023

Vendimi i anuluar për poziten Zyrtare ie Lartë për video, foto dhe montazhë

Vendim për anulim të konkursit i publikuar me date 19.05.2023 për pozitën “Kryepunëtor I grupit të pastrimit”

Shpallja-e-pozites Zyrtar i Prokurimit 02.06.2023

Vendim - Pozita "Punëtor në grupin e ndërtimtarisë"

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës Sekretar/e Koorporativ/e i/e ‘’Ndërmarrja Publike Banesore” - Shpallja është e hapur nga 24.05.2023, deri më 22.06.2023.

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës "Kryepunëtor i grupit të pastrimit" - Shpallja është e hapur që nga data 19.05.2023 deri më 02.06.2023

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e i/e lartë për video, foto dhe montazhë" - Shpallja është e hapur që nga data 19.05.2023 deri më 02.06.2023

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar për Furnizim (Furnizues)" - Shpallja është e hapur që nga data 17.05.2023 deri më 31.05.2023.

Vendim për përzgjedhjen në pozitën "Angazhim e një (1) Përkthyes/e nga shqipja në serbisht dhe anasjelltas", në Ndërmarrjen Publike Banesore Sh.A Prishtinë.

KONKURS për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e i/e Lartë i/e Depos" (1) pozitë - Shpallja është e hapur që nga data 12.05.2023 deri më 26.05.2023

KONKURS për plotësimin e vendit të punës "Punëtor në grupin e ndërtimtarisë (7) pozita. - Shpallja është e hapur që nga data 28.04.2023 deri më 10.05.2023

SHPALLJE për angazhim në punë dhe Detyra Specifike "Përkthyes/e nga shqipja në serbisht dhe anasjelltas" - Shpallja është e hapur që nga data 28.04.2023 deri më 05.05.2023

Vendim për përzgjedhjen në pozitën "Asistent/e Administrativ/e", në Ndërmarrjen Publike Banesore Sh.A Prishtinë.

Rezultatet e testit për pozitën "Asistent/e Administrativ/e", në Ndërmarrjen Publike Banesore Sh.A Prishtinë.

Rezultatet e testit për pozitën "Përfaqësues/e Juridik/e", në Ndërmarrjen Publike Banesore Sh.A Prishtinë.

Vendim për përzgjedhjen në 10 (dhjetë) pozita “Punëtor në Grupin e Pastrimit“ në Ndërmarrjen Publike Banesore.

ANULOHET Konkursi i publikuar me datë 16.01.2023 për pozitën “Arkitekt Mbikëqyrës dhe Projektues në punët e Projektimit dhe Dizajnit” në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhjen në pozitën “Inxhinier/e i/e Makinerisë për Mbikëqyrjën e Ashensorëve“ 1 (një) pozitë.

Vendim për përzgjedhjen në pozitën "Ekspert/e Gjyqesor/e Financiar/e" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhjen e një anëtarë të Bordit të Drejtorëve në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhjen në pozitën "Inxhinier/e Mbikëqyrës/e dhe projektues/e për punët ndërtimore dhe ndërtimore-zejtare" një (1) pozitë.

Vendim për përzgjedhjen në pozitën "Koordinator/e në zyrën e Kryeshefit Ekzekutiv"

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Asistent/e Administrativ/e" (1) pozitë - Shpallja është e hapur që nga data 15.03.2023 deri më 29.03.2023

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës "Përfaqësues/e Juridik/e" 1 (një) pozitë - Shpallja është e hapur që nga data 07.03.2023 deri më 21.03.2023

RISHPALLJE për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike "Ekspert Gjyqesor i Licencuar Financiar" - Shpallja është e hapur që nga data 07.03.2023 deri më 14.03.2023

ANULOHET Konkursi i publikuar me datë 15.02.2023 për pozitën "Ekspert Gjyqësor i Licensuar" (1) nje pozitë në Ndërmarrjen Publike Banesore

Deklaratë nën Betim - për konkursin e hapur për anëtarë të Bordit të Drejtorëve në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për 1 (një) Anëtarë të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike Lokale “Ndërmarrja Publike Banesore” Sh. A. Prishtinë. - Afati i konkursit është i hapur 15 ditë nga data e publikimit në shtypin ditor ( nga data 01.03. 2023 deri me datën 15.03. 2023).

Vendim për përzgjedhjen në pozitën "Menaxher/e i/e Departamentit të Mirëmbajtjes dhe Investimeve"

VENDIM për përzgjedhjen në pozitën "Koordinator i/e Projekteve" - sipas konkursit të hapur më datë 13.01.2023

Shpallje për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike "Koordinator në zyrën e Kryeshefit Ekzekutiv" 1 (një) pozitë - Shpallja është e hapur që nga data: 24.02.2023- 03.03.2023

Vendim për përzgjedhjen e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve në Ndërmarrjen Publike Banesore

SHPALLJE per angazhim në punë dhe Detyra Specifike "Ekspert gjyqesor i licencuar" - Shpallja është e hapur që nga data 15.02.2023 deri më 22.02.2023

K O N K U R S per plotesimin e vendit te punes "Inxhiner/e i/e makinerise per mbikeqyrjen e ashensoreve" - Shpallja është e hapur që nga data 10.02.2023 deri më 24.02.2023

ANULOHET Konkursi i publikuar me date 17.01.2023 per poziten "Menaxher/e i/e Departamentit per Intervenime Urgjente (1) nje pozite ne Ndermarrjen Publike Banesore

ANULOHET Konkursi i publikuar me date 17.01.2023 per poziten "Inxhinier/e i/e makinerise per mbikeqyrjen e ashensoreve" (1) nje pozite ne Ndermarrjen Publike Banesore

VENDIM për përzgjedhjen në pozitën''Gjeodet i Licensuar" (1)një pozite sipas konkursit të hapur më datë 13.01.2023

Vendim për anulim të konkursit i publikuar me datë 13.01.2023 për pozitën "Menaxher/e i/e Departamentit për Planifikim Projektim dhe Mbikëqyrje" një pozitë, në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës "Inxhinier Mbikëqyrës dhe projektues për punët ndërtimore dhe ndërtimorezejtare (1) pozitë" - Shpallja është e hapur që nga data 26.01.2023 deri më 09.02.2023

Deklarata nën betim për aplikues në cilësi të Bordit të Drejtorëve

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës "Inxhinier/e i/e makinerisë për mbikëqyrjen e ashensorëve" - Shpallja është e hapur që nga data 17.01.2023 deri më 31.01.2023

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës "Menaxher/e i/e Departamentit të Intervenimeve Urgjente" - Shpallja është e hapur që nga data 17.01.2023 deri më 31.01.2023

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës "Menaxher i Departamentit të Mirëmbajtjes dhe Investimeve" - Shpallja është e hapur që nga data 16.01.2023 deri më 30.01.2023.

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës "Arkitekt/e Mbikëqyrës dhe Projektues" – Punët e Projektimit dhe Dizajnit 2 ( dy ) pozita - Shpallja është e hapur që nga data 16.01.2023 deri më 30.01.2023

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës, “Koordinator i/e projekteve” 1 ( një) pozitë - Shpallja është e hapur që nga data 13.01.2023 deri më 27.01.2023

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës “Përfaqësues/e Juridik/e” 1 ( një ) pozitë - Shpallja është e hapur që nga data 13.01.2023 deri më 27.01.2023.

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës “Menaxher/e i/e Departamentit për planifikim, Projektim dhe Mbikëqyrje” - Shpallja është e hapur që nga data 13.01.2023 deri më 27.01.2023.

K O N K U R S - Për 4 (katër) anëtarë të Bordit të Drejtorëve të Ndërmarrjes Publike Lokale “Ndërmarrja Publike Banesore” Sh. A. Prishtinë

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Konsulent/e i/e jashtëm/e për harmonizimin e rregulloreve të brendshme, manualeve te punës dhe akteve tjera nënligjore " dy (2) pozita, sipas konkursit të hapur më datë 21.11.2022

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Kryeshef Ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike Banesore Sh.A."

KONKURS për pozitën "Konsulent/e i/e jashtëm/e për harmonizimin e rregulloreve të brendshme, manualeve te punës dhe akteve tjera nënligjore" (2) pozita në Ndërmarrjen Publike Banesore. Shpallja është e hapur që nga data: 21.11.2022- 25.11.2022

KONKURS për pozitën "Kryeshef/e Ekzekutiv/e" në Ndërmarrjen Publike Banesore. Konkursi mbetet i hapur nga data 21.10.2022 deri më 04.11.2022

VENDIM për përzgjedhjen në pozitën ''Asfaltues''- gjashtë (6) pozita, sipas konkursit të hapur më datë 02.09.2022

Njoftim për Intervistë në pozitën ''Asfaltues'' në Ndërmarrjen Publike Banesore

VENDIM për përzgjedhjen në pozitën ''Zyrtar/e në qendren e thirrjeve''- tri (3) pozita, sipas konkursit të hapur më datë 26.08.2022

VENDIM për përzgjedhjen në pozitën ''Punëtor Specialist i Grupit të Ashensorëve''- dy (2) pozita, sipas konkursit të hapur më datë 24.08.2022

VENDIM për përzgjedhjen në pozitën ''Zyrtar-e për faturim dhe të hyra-Inkasant-e''- një (1) pozitë, sipas konkursit të hapur më datë 24.08.2022

VENDIM për përzgjedhjen në pozitën ''Zyrtar-e për menaxhimin e kërkesave dhe ankesave''- dy (2) pozita, sipas konkursit të hapur më datë 24.08.2022

Rezultatet e testit me shkrim për pozitën ''Asfaltues'' në Ndërmarrjen Publike Banesore

KONKURS i publikuar me date 05.10.2022 per plotesimin e vendit te punes 'Kryepunetor/e i/e terenit-Asfalutes-1(nje) pozite ne Ndermarrjen Publike Banesore. Shpallja eshte hapur nga data 06.10.2022 deri me daten 20.10.2022

Njoftim për Intervistë 'Zyrtar/e për Menaxhimin e Kërkesave dhe Ankesave' në Ndërmarrjen Publike Banesore

Njoftim për intervistë 'Punëtor Specalist i Grupit të Ashensorëve' në Ndërmarrjen Publike Banesore

Njoftim për test me shkrim ne pozitën ''Asfaltues' në Ndërmarrjen Publike Banesore

Rezultatet e testit me shkrim për pozitën "Zyrtar/e në qendrën e thirrjeve" në Ndërmarrjen Publike Banesore e shpallur me datën 26.08.2022

VENDIM për anulimin e konkursit ''Kryepunëtor/e i/e terenit-Asfaltues'' i shpallur me datën 02.09.2022

Rezultatet e testit me shkrim për pozitën ''Zyrtar-e për faturim dhe te hyra-Inkasant/e'' në Ndërmarrjen Publike Banesore

Rezultatet e testit me shkrim për pozitën ''Zyrtar-e për menaxhimin e kerkesave dhe ankesave'' në Ndërmarrjen Publike Banesore

Rezultatet e testit me shkrim për pozitën ''Punëtor Specialist i Grupit të Ashensorëve'' në Ndërmarrjen Publike Banesore

VENDIM për përzgjedhjen në pozitën ''Asistent-e Ekzekutiv-e''- një (1) pozitë, sipas konkursit të hapur më datë 11.08.2022

VENDIM për përzgjedhjen në pozitën ''Punëtor në grupin e pastrimit''- tetë (8) pozita, sipas konkursit të hapur më datë 10.08.2022

Njoftim për test me shkrim në pozitën''Punëtor Specialist i Grupit të Ashensorëve'' në Ndërmarrjen Publike Banesore

Njoftim për test me shkrim në pozitën ''Zyrtar/e për faturim dhe të hyra Inkasant/e" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Njoftim për test në poziten ''Zyrtar/e për menaxhimn e kërkesave dhe ankesave'' në Ndërmarrjen Publike Banesore

Njoftim për Intervistë në pozitën ''Punëtor në grupin e pastrimit'' 19.09.2022 në Ndërmarrjen Publike Banesore

Njoftim për intervistë në pozitën ''Asistent/e Ekzekutiv/e'' 23.09.2022 në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim i anulimit te konkursit ''Avokat për konsulencë ligjore dhe përfaqësim gjyqësor''

Rezultatet e testit me shkrim për pozitën ''Punëtor në grupin e pastrimit''

Rezultatet e testit me shkrim për pozitën ''Asistent/e Ekzekutiv/e'' në Ndërmarrjen Publike Banesore

Njotim për test në pozitën Asistent/e Ekzekutiv/e në Ndërmarrjen Publike Banesore

Anulohet konkursi i shpallur me datë 19.08.2022, për pozitën Auditor i Brendshëm në Ndërmarrjen Publike Banesore

KONKURS Kryepunëtor/e i/e Terenit-Asfaltues - 1 (një) pozitë nga data 02.09.2022 deri më 16.09.2022

KONKURS Asfaltues - 6 (gjashtë) pozita nga data 02.09.2022 deri më 16.09.2022

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës “Zyrtar/e në Qendrën e Thirrjeve, 3 (tri) pozita” në Ndërmarrjen Publike Banesore. Shpallja është e hapur që nga data 26.08.2022 deri më 09.09.2022

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës ”Zyrtar/e për menaxhimin e kërkesave dhe ankesave - 2 (dy) pozitë” në Ndërmarrjen Publike Banesore. Shpallja është e hapur që nga data 24.08.2022 deri më 07.09.2022

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës ”Zyrtar/e për faturim dhe të hyra/ Inkasant/e - 1 (një) pozitë” në Ndërmarrjen Publike Banesore. Shpallja është e hapur që nga data 24.08.2022 deri më 07.09.2022

Formulari i aplikimit për shërbime transporti. (Shkarko Formularin)

Kontratë për Angazhimin e një Ekspert/e i/e Ilustrimit dhe Shenjëzimit në Ndërmarrjen Publike Banesore , Konkursi është I hapur 12.08.2022 deri 16.08.2022.

K O N K U R S për “Punëtor në grupin e pastrimit” në Ndërmarrjen Publike Banesore 10.08.2022 deri më 24.08.2022

Vendim për anulimin e konkursit “Asistent/e Ekzekutive” në Ndërmarrjen Publike Banesore, të datës 29.07.2022

K O N K U R S për Angazhim për shërbime të veçanta - Asistente Ekzekutive e Kryeshefit Ekzekutiv të NPB-së. Shpallja është e hapur nga data 29.07.2022 deri më 05.08.2022.

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës “(1) Inxhinier/e e profilit të makinerisë - termodinamikë”

Vendim për përzgjedhje në pozitën Zyrtar/e i/e lartë për siguri dhe shëndet në punë – një (1) pozitë, sipas konkursit të hapur më 04.12.2021.

Kontratë për Angazhimin e një inxhinierit/re - profilit të makinerisë për përpilimin e projektit të makinerisë /ngrohjes, Konkursi është I hapur 18.03.2022 deri 22.03.2022.

Vendim për anulimin e Konkursit të shpallur më 24.02.2022, për pozitën “Koordinator/e për aktivitete dhe projekte ndërlidhëse arkitektonike në mes të Ndërmarrjes Publike Banesore dhe Komunës së Prishtinës - (1) një pozitë”.

Vendim për përzgjedhje në pozitën "Zyrtar-e për menaxhimin e kërkesave dhe ankesave"

KONKURS Për plotësimin e vendit të punës "Koordinator/e për aktivitete dhe projekte ndërlidhëse arkitektonike në mes të Ndërmarrjes Publike Banesore dhe Komunës së Prishtinës – (1) një pozitë" . Konkursi është i hapur nga data 24.02.2022 deri më datë 28.02.2022.

Vendim për përzgjedhje në pozitën "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Mbikëqyrjes – (1) një pozitë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje në pozitën "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Planifikimit dhe Projektimit – (1) një pozitë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje në pozitën "Arkitekt/e, Mbikëqyrës/e dhe Projektues/e – (1) një pozitë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje në pozitën "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Burimeve Njerëzore– (1) një pozitë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Aktvendim për konkursin publik “Zyrtar/e për menaxhim të krkesave dhe ankesave” në Ndërmarrjen Publike Banesore.

KONKURS Për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës/e i/e Operativës - 1 (një) pozitë" . Konkursi është i hapur nga data 05.02.2022 deri më datë 19.02.2022.

Vendim për përzgjedhje në pozitën “Zyrtar/e për Menaxhimin e Ankesave – (2) dy pozita” në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës " Zyrtar/e i/e lartë për Siguri dhe Shëndet në punë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Arkitekt/e Mbikëqyrës/e dhe Projektues/e – punët e dizjanit dhe projektimit dy (2) pozita " në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Intervenimeve Ndërtimore të Përgjithshme një (1) pozitë " në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për anulimin e konkursit "Përfaqësues/e Juridik/e" në Ndërmarrjen Publike Banesore, të datës 11.12.2021,

KONKURS Për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Mbikëqyrjes - 1 (një) pozitë" . Konkursi është i hapur nga data 21.12.2021 deri më datë 04.01.2022.

KONKURS Për plotësimin e vendit të punës "Inxhinier Mbikëqyrës dhe projektues për punët ndërtimore dhe ndërtimore-zejtare (1) një pozitë" . Konkursi është i hapur nga data 21.12.2021 deri më datë 04.01.2022.

KONKURS Për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Planifikimit dhe Projektimit (1) pozitë.". Konkursi është i hapur nga data 21.12.2021 deri më datë 04.01.2022.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Burimeve Njerëzore (1) pozitë.". Konkursi është i hapur nga data 17.12.2021 deri më datë 31.12.2021.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Mbikëqyrës i njësisë për mirëmbajtje të rregullt (1) pozitë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Përfaqësues/e Juridik/e (1) pozitë". Konkursi është i hapur nga data 11.12.2021 deri më datë 25.12.2021.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar i lartë për autopark (1) pozitë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

KONKURS "Zyrtar i Auditimit të Brendshëm – Ndërmarrja Publike Banesore SH.A. Prishtinë". Konkursi është i hapur nga data 09.12.2021 deri më 23.12.2021.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "KONTRATË PËR KONSULENCË LIGJORE DHE PËRFAQËSIM GJYQËSOR " në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S "Zyrtar/e për menaxhim të kërkesave dhe ankesave (2) pozita". Konkursi është i hapur nga data 03.12.2021 deri më datë 17.12.2021.

K O N K U R S "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Intervenimeve Ndërtimore të Përgjithshme". Konkursi është i hapur nga data 03.12.2021 deri më datë 17.12.2021.

Vendim për anulimin e KONKURSIT për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Burimeve Njerëzore".

Lista e aplikantëve që ftohen për test me shkrim për plotësimin e vendit të punës "Punëtor në grupin e pastrimit (7) pozita ". Data e mbajtjes së testit me shkrim është: 08.12.2021, dhe mbahet në ora 14:00, në SH.F.M.U Hasan Prishtina në Ulpianë.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Punëtor në grupin e Ndërtimtarisë (7) pozita " në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S "KONTRATË PËR KONSULENCË LIGJORE DHE PËRFAQËSIM GJYQËSOR". Konkursi është i hapur nga data 19.11.2021 deri më datë 23.11.2021.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Menaxher i Departamentit për Projektim, Planifikim dhe Mbikëqyrje" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Punëtor në grupin e pastrimit (7) pozita ". Konkursi është i hapur nga data 05.11.2021 deri më datë 19.11.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Mbikëqyrës i njësisë për mirëmbajtje të rregullt (1) pozitë". Konkursi është i hapur nga data 05.11.2021 deri më datë 19.11.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar i lartë për autopark (1) pozitë". Konkursi është i hapur nga data 03.11.2021 deri më datë 17.11.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Përfaqësues/e Juridik/e (1) pozitë". Konkursi është i hapur nga data 03.11.2021 deri më datë 17.11.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Arkitekt/e Mbikqyrës/e dhe Projektues/e - punët e projektimit dhe dizajnit (2) pozita". Konkursi është i hapur nga data 03.11.2021 deri më datë 17.11.2021.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Recepsioniste" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës: "Punëtor në grupin e Ndërtimtarisë (7) pozita". Konkursi është i hapur që nga 13.10.2021 deri më 27.10.2021

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Menaxher i Departamentit për Projektim, Planifikim dhe Mbikëqyrje" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për anulimin e konkursit për "Konkursit Asfaltues (5)" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Menaxher i Departamentit të Mirëmbajtjes dhe Investimeve" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e i/e lartë për Kontabilitet" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Auditor i Brendshëm 1 pozitë". në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Asfaltues" 5 (pesë) pozita. Shpallja është e hapur që nga data 28.08.2021 deri më 11.09.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Recepsionist/e"1 (një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 25.08.2021 deri më 08.09.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës Menaxher/e i/e Departamentit për Planifikim, Projektim dhe Mbikëqyrje. Shpallja është e hapur që nga data 24.08.2021 deri më 07.09.2021

SHPALLJE Për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike. Shpallja është e hapur që nga data 21.08.2021 deri më 25.08.2021

Vendim për anulimin e konkursit për "Asfaltues" i dates 24.07.2021 në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Punëtor në grupin e Pastrimit" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Menaxher i Departamentit të Mirëmbajtjes dhe Investimeve 1(një) pozitë". Shpallja është e hapur që nga data 06.08.2021 deri më 20.08.2021

Lista e kandidatëve që plotësojnë kriteret për t'iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën "Punëtor në grupin e Pastrimit". Testi do të mbahet më datën 29.07.2021 , në ora 13:00, në shkollën "Hasan Prishtina" Ulpianë

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Asfaltues" 5 (pesë) pozita. Shpallja është e hapur që nga data 24.07.2021 deri më 07.08.2021

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e i/e Prokurimit" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e i/e lartë për Buxhet dhe Thesar" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Auditor i Brendshëm 1(një) pozitë". Shpallja është e hapur që nga data 21.07.2021 deri më 04.08.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës " Zyrtar/e i/e lartë për Kontabilitet 1(një) pozitë". Shpallja është e hapur që nga data 21.07.2021 deri më 04.08.2021

Vendim për anulimin e konkursit për "Menaxher i Departamentit të Mirëmbajtjes dhe investimeve" i dates 12.06.2021 në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e për PR dhe Marketing" në Ndermarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Punëtor në grupin e Pastrimit" (5 pozita). Shpallja është e hapur që nga data 24.06.2021 deri më 08.07.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e i/e lartë për Buxhet dhe Thesar 1(një) pozitë". Shpallja është e hapur që nga data 16.06.2021 deri më 30.06.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e i/e Prokurimit" 1(një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 12.06.2021 deri më 26.06.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Menaxher i Departamentit të Mirëmbajtjes dhe investimeve" 1(një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 12.06.2021 deri më 26.06.2021

Vendim për anulimin e konkursit për "Auditor i Brendshëm" i dates 02.04.2021 në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e për menaxhimin e borxheve" në Ndermarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e për PR dhe Marketing" 1(një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 20.05.2021 deri më 03.06.2021

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e për çështje administrative" në Ndermarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtare për çështje të përmbarimit" në Ndermarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtarë për takime me banorë dhe kontraktim" në Ndermarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Punëtor në grupin e Pastrimit" në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Auditor i Brendshëm" (1) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data: 02.04.2021-16.04.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës Titulli: Zyrtar/e për menaxhimin e borxheve 1(një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 01.04.2021 deri më 15.04.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e për takime me banorë dhe kontraktim" 1(një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 01.04.2021 deri më 15.04.2021

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Udhëheqës i Divizionit të Prodhimit në Departamentin e Intervenimeve Urgjente" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Menaxhere për Planifikim dhe mbikqyrje" në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar Ligjor për çështje përmbarimore" 1 (një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 30.03.2021 deri më 13.04.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar për çështje administrative" 1 (një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 30.03.2021 deri më 13.04.2021.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zytar për menaxhim të kërkesave dhe ankesave" në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Punëtor në grupin e Pastrimit (6 pozita)". Shpallja është e hapur që nga data 27.03.2021 deri më 10.04.2021.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e i/e lartë për video, foto dhe montazhë" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Sigurim" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për anulimin e konkursit për "Auditor i Brendshëm" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Asfaltues" në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës/e i/e Divizionit te Prodhimit". Shpallja është e hapur që nga data:13.02.2021-27.02.2021

K O N K U R S Titulli: (1) Avokat për konsulencë ligjore dhe përfaqësim gjyqësor. Shpallja është e hapur që nga data 13.02.2021-16.02.2021

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e për Arkivë dhe Kontrata"

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Auditor i Brendshëm" (1) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data:06.02.2021-20.02.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar i Sigurimit- pozita" (2). Shpallja është e hapur që nga data: 06.02.2021-20.02.202

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e për menaxhim të kërkesave dhe ankesave" (2) pozita. Shpallja është e hapur që nga data:06.02.2021-20.02.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës " Zyrtar/e i/e lartë për video, foto dhe montazhë" (2) pozita. Shpallja është e hapur që nga data: 06.02.2021-20.02.2021

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Punëtorë të Elektrikes" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Punëtorë të Ndërtimtarisë" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për anulimin e konkursit për "Auditor i Brendshëm" në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës Asfaltues (7 pozita). Shpallja është e hapur që nga data 19.01.2021 deri më 02.02.2021

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Pastrues/e" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Punëtor i Ndërtimtarisë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës "Auditor i Brendshëm" (1) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data: 31.12.2020-14.01.2021

SHPALLJE për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike - Departamenti Pronës dhe Qirasë . Angazhim në shërbimin: (1) Vlerësues të pasurive së patundshme

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës (3) Punëtor në grupin e Elektrikës. Shpallja është e hapur nga data 24.12.2020 - 31.12.2020

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës (17) Punëtor në grupin e Ndërtimtarisë. Shpallja është e hapur nga data 24.12.2020 - 31.12.2020

Vendim për përzgjedhje të pozitës Udhëheqës i Divizionit për Intervenime Ndërtimore të Përgjithshme

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës "Kryepunëtor i Ndërtimtarisë" (2 pozita). Shpallja është e hapur që nga data 17.12.2020 deri më 31.12.2020

Vendim për anulimin e konkursit të datës 20.10.2020 për pozitën "Kryepunëtor i Ndërtimtarisë" (2 pozita) në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës "Punëtor në grupin e Pastrimit (5 pozita)" . Shpallja është e hapur që nga data 30.11.2020 deri më 14.12.2020.

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës "Punëtor i Ndërtimtarisë" (8 pozita). Konkursi është i hapur nga data 20.10.2020 deri më 03.11.2020.

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës "Udhëheqës i Divizionit për Intervenimeve Ndërtimore të Përgjithshme" (1 pozitë). Konkursi është i hapur nga data 20.10.2020 deri më 03.11.2020.

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës "Kryepunëtor i Ndërtimtarisë" (2 pozita). Konkursi është i hapur nga data 20.10.2020 deri më 03.11.2020.

Konkurs për përzgjedhje të pozitës "Depoist" në Ndërmarrjen Publike Banesore. Konkursi është i hapur që nga data 19.10.2020 deri më 02.11.2020.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve sipas shpalljes për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike - Branding

Shpallje për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike - Branding

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Pastrues/e" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S për plotësimin e vendeve të punës për pozitën: Pastrues/e (5 pozita). Konkursi është i hapur nga data 16 Qershor 2020– 30 Qershor 2020 ora 16:00.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Kryeshef Ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike Banesore Sh.A."

Vendim për përzgjedhje të kandidatit për pozitën " Punëtor Sigurimi "në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përsëritje të intervistes për pozitën “Pastrues/e” në Departamentin Mirëmbajtjes në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën " Mjeshtër i Ashensorit "në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Konkurs për Kryeshef Ekzekutiv të Ndërmarrjes Publike Lokale “Ndërmarrja Publike Banesore” SH.A. Prishtinë. Konkursi mbetet i hapur nga data 23 dhjetor 2019 deri më 13 janar 2020 në ora 16:00.

Lista e kandidatëve që plotësojnë kriteret për t'iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën " Punëtor të Sigurimit". Testi do të mbahet më datën 24.12.2019 , në ora 10:00, në zyrat e Ndërmarrjes Publike Banesore - rr. Xhevdet Doda, nr.32, Prishtinë.

Vendim për anulim të konkursit të shpallur më datë 08 nëntor 2019 për pozitën Fotograf i Ndërmarrjes Publike Banesore.

Lista e kandidatëve të poshtëshënuar plotësojnë kriteret për t'iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën " Mjeshtër i Ashensorit ". Testi do të mbahet më datën 13.12.2019 , në ora 10:00, në zyrat e Ndërmarrjes Publike Banesore - rr. Xhevdet Doda, nr.32, Prishtinë.

Lista e kandidatëve të poshtëshënuar plotësojnë kriteret për t'iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën "Fofograf". Testi do të mbahet më datën 11.12.2019 , në ora 10:00, në zyret e Ndërmarrjes Publike Banesore - rr. Xhevdet Doda, nr.32, Prishtinë.

K O N K U R S Për zgjedhjen e dy (2) Punëtorëve të Sigurimit në Divizionin e Logjistikës. Konkursi është i hapur nga data 12 Nëntor 2019– 26 Nëntor 2019 ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e pozitës: një (1) Fotograf, në Departamentin e Shërbimeve me Konsumator dhe Media. Konkursi është i hapur nga data 08 nëntor 2019– 22 nëntor 2019, ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e një (2) Mjeshter të Ashensorëve në Departamentin e Mirëmbajtjes. Konkursi është i hapur nga data 06 nëntor 2019– 20 nëntor 2019 ora 16:00.

Vendim për përzgjedhje të “Auditorit të Brendshëm” në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Pastrues/e” në Departamentin Mirëmbajtjes në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për anulim të konkursit publik të datës 20.07.2019 për pozitën Mjeshtër të Ashensorit në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S pune në Departamentin e Mirëmbatjes për: 6 (gjashtë) Pastrues;

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Asfaltues” në Departamentin e Intervenimeve Emergjente në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Hidraulik” në Departamentin e Intervenimeve Emergjente në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Punëtorë të Ndërtimtarisë” në Departamentin e Intervenimeve Emergjente në Ndërmarrjen Publike Banesore

Lista e kandidatëve që i plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar intervistës për pozitën “Asfaltues” në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Intervista do të mbahet me datë 22.08.2019, duke filluar nga ora 10:00.

Rishpallje e konkursit për Auditor të Brendshëm në Ndërmarrja Publike Banesore SH.A. Prishtinë. Aplikimi i hapur nga data 13 Gusht 2019 – 02 Shtator 2019 ora 16:00.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Punëtor të Elektrikës”në Ndërmarrjen Publike Banesore

Lista e kandidatëve të poshtëshënuar plotësojnë kriteret për t'iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën "Asfaltues", në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Testi do të mbahet me datë 05.08.2019 , në ora 10:00, në zyret e Ndërmarrjes Publike Banesore - rr. Xhevdet Doda, nr.32, Prishtinë.

Lista e kandidatëve që i plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar intervistës për pozitën “Hidraulik” në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Për datën dhe orën e mbajtjes së intervistave do të njoftoheni në ditët në vazhdim.

Lista e kandidatëve që i plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar intervistës për pozitën “Punëtorë të Ndërtimtarisë” në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Për datën dhe orën e mbajtjes së intervistave do të njoftoheni në ditët në vazhdim.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Pastrues/e” në Departamentin e Mirëmbajtjes në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për anulim të konkursit publik të datës 22.06.2019 për pozitën Operator i Ekskavatorit në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Lista definitive me kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën “Hidraulik”. Testi mbahet më 24 korrik 2019 në ora 14:00.

Njoftim për kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën “Punëtor të Elektrikës”

Rishpallje e Konkursit për zgjedhjen e dy (2) Mjeshtërve të Ashensorit në Departamentin e Mirëmbajtjes, në Ndërmarrjen Publike Banesore –SH.A me seli në Prishtinë. Konkursi është i hapur nga data 20 Korrik 2019 – 03 Gusht 2019 ora 16:00.

Lista preliminare për pozitën për “Punëtor të Ndërtimtarisë” . Vërejtje: Komisioni njofton aplikuesit që në afat prej 3 ditësh ( 19.07.2019 – 23.07.2019) mund të paraqesin vërejtje në përpilimin e listës tek Komisioni Përzgjedhës.

Njoftim për kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën “Hidraulik”.

Njoftim për kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar intervistës për pozitën “Pastrues/e”.

Njoftim për kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën “Pastrues/e”.

K O N K U R S për zgjedhjen e njëzet (20) Punëtorëve të Ndërtimtarisë në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Konkursi është i hapur nga data 22 Qershor 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e dy (2) Punëtoreve të Elektrikes në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Konkursi është i hapur nga data 22 Qershor 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e një (1) Operatori të Ekskavatorit në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Konkursi është i hapur nga data 22 Qershor 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e pesëmbëdhjetë (15) Asfaltuesve në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Konkursi është i hapur nga data 22 Qershor 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00.

Konkurs për zgjedhjen e dy (2) Mjeshtërve të Ashensorit në Departamentin e Mirëmbajtjes, në Ndërmarrjen Publike Banesore –SH.A me seli në Prishtinë. Konkursi është i hapur nga data 14 Qershor 2019 – 29 Qershor 2019 ora 16:00.

Konkurs për zgjedhjen e katër (4) Pastruesve në Departamentin e Mirëmbajtjes, në Ndërmarrjen Publike Banesore –SH.A me seli në Prishtinë. Konkursi është i hapur nga data 14 Qershor 2019 – 29 Qershor 2019 ora 16:00.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Punëtor të Elektrikes” në Departamentin e Mirëmbajtjes në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Punëtor të Elektrikes” në Departamentin e Mirëmbajtjes në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Lista e kandidatët të përzgjedhur për intervistë për pozitën “Punëtor të Elektrikes në Departamentin e Mirëmbajtjes”

Lista definitive për kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën “Punëtor të Elektrikës”.

Njoftojmë të gjithë aplikuesit për pozitën Punëtor të Elektriës që afati për shqyrtimin e ankesave për listën preliminare shtyhet edhe për tri ditë nga data 14.05.2019 – 16.05.2019.

Lista preliminare për pozitën për “Punëtor të Elektrikës” . Vërejtje: Komisioni njofton aplikuesit që në afat prej 3 ditësh mund të paraqesin vërejtje në përpilimin e listës tek Komisioni Përzgjedhës.

Konkurs për zgjedhjen e pozitës “Punëtor/e i/e elektrikes” në Ndërmarrjen Publike Banesore – SHA. Konkursi për 6 (gjashtë) pozita është i hapur nga data 13.04.2019 - 27.04.2019

Vendim për përzgjedhjen e pozitave "Pastrues/e në Departamentin e Mirëmbajtjes" nga konkursi i datës 01 mars 2019

Konkurs për zgjedhjen e pozitës “Auditor i Brendshëm” në Ndërmarrjen Publike Banesore Prishtinë - 08 Prill 2019 – 03 Maj 2019 ora 16:00.

Kryeshef Ekzekutiv të Ndërmarrjes Publike Banesore SH.A, Prishtinë

Lista e të përzgjedhurve për intervistë për pozitën “Pastrues/e në Departamentin e Mirëmbajtjes

Konkurs për zgjedhjen e 4 katër pastruesve në Departamentin e Mirëmbajtjes

Konkurs për zgjedhjen e dy (2) pozitave Pastrues/e në Departamentin e Mirëmbajtjes

Lista e të përzgjedhurve për test me shkrim për pozitën “Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit”

Konkurs për pozitën “Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit

Konkurs i brendshëm për pozitën “Punëtorit të Ndërtimtarisë

Konkurs për zgjedhjen e “Punëtorit të Ndërtimtarisë”

Konkurs për zgjedhjen e “Punëtorit të Elektrikes”

Konkurs për pozitën “Mbikëqyrës i Punëve në terren”

KONKURS zyrtar ligjor

Konkurs i brendshëm- Udheheqes-e i-e Divizionit per Sherbime te Konsumatoreve

Konkurs për për shërbime të sigurimit

Konkurs për pozitë mbikqyrës i shërbimit të mirëmbajtjes

Konkurs për pozitën mbikëqyrës i punëtorëve të pastrimit

Konkurs për pozitën punëtor në Departamentin e Mirëmbajtjes

Konkurs për pozitën pastrues/e - 22.06.2017

Konkurs për pozitën mjeshtër i elektrikës - 22.06.2017

Konkurs për pozitën Zyrtarë/e Certifikues/e - 1 qershor 2017

Konkurs për pozitën Zyrtar/e e pronës - 22 shkurt 2017

Konkurs për pozitën udhëheqës i Divizionit të Prokurimit - 2017

Konkurs për pozitën pastrues/e – 21 shkurt 2017

Konkurs për pozitë zyrtar/e për kontabilitet dhe analiza financiare.pdf

Konkurs për deposit - 06.12.2016 - 12.12.2016

Koordinatorit/es të/së ekipeve të mirëmbajtjes në terren

Zyrtar për borxhe komunale për pasuritë komerciale

Udhëheqës i Divizionit Juridik

Mundësi Punësimi – Arkiva

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës “Auditor i Brendshëm” (1) një pozitë në Ndërmarrjen Publike Banesore, nga data 19.08.2022 deri me 02.09.2022.

Kontratë për Angazhimin e një Ekspert/e i/e Ilustrimit dhe Shenjëzimit në Ndërmarrjen Publike Banesore , Konkursi është I hapur 12.08.2022 deri 16.08.2022.

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës “Asistent/e Ekzekutiv/e” në Ndërmarrjen Publike Banesore, nga data 11.08.2022 deri me 25.08.2022

K O N K U R S për “Punëtor në grupin e pastrimit” në Ndërmarrjen Publike Banesore 10.08.2022 deri më 24.08.2022

Vendim për anulimin e konkursit “Asistent/e Ekzekutive” në Ndërmarrjen Publike Banesore, të datës 29.07.2022

K O N K U R S për Angazhim për shërbime të veçanta - Asistente Ekzekutive e Kryeshefit Ekzekutiv të NPB-së. Shpallja është e hapur nga data 29.07.2022 deri më 05.08.2022.

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës “(1) Inxhinier/e e profilit të makinerisë - termodinamikë”

Vendim për përzgjedhje në pozitën Zyrtar/e i/e lartë për siguri dhe shëndet në punë – një (1) pozitë, sipas konkursit të hapur më 04.12.2021.

Kontratë për Angazhimin e një inxhinierit/re - profilit të makinerisë për përpilimin e projektit të makinerisë /ngrohjes, Konkursi është I hapur 18.03.2022 deri 22.03.2022.

KONKURS për plotësimin e vendit të punës “Koordinator/e për aktivitete dhe projekte ndërlidhëse arkitektonike në mes të Ndërmarrjes Publike Banesore dhe Komunës së Prishtinës - (1) një pozitë”. Konkursi është i hapur nga data 15.03.2022 deri më 20.03.2022.

Vendim për anulimin e Konkursit të shpallur më 24.02.2022, për pozitën “Koordinator/e për aktivitete dhe projekte ndërlidhëse arkitektonike në mes të Ndërmarrjes Publike Banesore dhe Komunës së Prishtinës - (1) një pozitë”.

Vendim për përzgjedhje në pozitën "Zyrtar-e për menaxhimin e kërkesave dhe ankesave"

Vendim për përzgjedhje në pozitën "Recepsionist/e – (1) një pozitë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

KONKURS Për plotësimin e vendit të punës "Koordinator/e për aktivitete dhe projekte ndërlidhëse arkitektonike në mes të Ndërmarrjes Publike Banesore dhe Komunës së Prishtinës – (1) një pozitë" . Konkursi është i hapur nga data 24.02.2022 deri më datë 28.02.2022.

Vendim për përzgjedhje në pozitën "Inxhiner/e Mbikëqyrës/e dhe Projektues/e – (1) një pozitë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje në pozitën "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Mbikëqyrjes – (1) një pozitë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje në pozitën "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Planifikimit dhe Projektimit – (1) një pozitë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje në pozitën "Arkitekt/e, Mbikëqyrës/e dhe Projektues/e – (1) një pozitë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje në pozitën "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Burimeve Njerëzore– (1) një pozitë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Aktvendim për konkursin publik “Zyrtar/e për menaxhim të krkesave dhe ankesave” në Ndërmarrjen Publike Banesore.

KONKURS Për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës/e i/e Operativës - 1 (një) pozitë" . Konkursi është i hapur nga data 05.02.2022 deri më datë 19.02.2022.

Vendim për përzgjedhje në pozitën “Zyrtar/e për Menaxhimin e Ankesave – (2) dy pozita” në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës " Zyrtar/e i/e lartë për Siguri dhe Shëndet në punë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar i Auditimi të Brendshëm " në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Arkitekt/e Mbikëqyrës/e dhe Projektues/e – punët e dizjanit dhe projektimit dy (2) pozita " në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Intervenimeve Ndërtimore të Përgjithshme një (1) pozitë " në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për anulimin e konkursit "Përfaqësues/e Juridik/e" në Ndërmarrjen Publike Banesore, të datës 11.12.2021,

KONKURS Për plotësimin e vendit të punës "Arkitekt/e Mbikëqyrës/e dhe projektues/e - punët e projektimit dhe dizajnit - 1 (një) pozitë" . Konkursi është i hapur nga data 21.12.2021 deri më datë 04.01.2022.

KONKURS Për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Mbikëqyrjes - 1 (një) pozitë" . Konkursi është i hapur nga data 21.12.2021 deri më datë 04.01.2022.

KONKURS Për plotësimin e vendit të punës "Inxhinier Mbikëqyrës dhe projektues për punët ndërtimore dhe ndërtimore-zejtare (1) një pozitë" . Konkursi është i hapur nga data 21.12.2021 deri më datë 04.01.2022.

KONKURS Për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Planifikimit dhe Projektimit (1) pozitë.". Konkursi është i hapur nga data 21.12.2021 deri më datë 04.01.2022.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Burimeve Njerëzore (1) pozitë.". Konkursi është i hapur nga data 17.12.2021 deri më datë 31.12.2021.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Mbikëqyrës i njësisë për mirëmbajtje të rregullt (1) pozitë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Përfaqësues/e Juridik/e (1) pozitë". Konkursi është i hapur nga data 11.12.2021 deri më datë 25.12.2021.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar i lartë për autopark (1) pozitë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

KONKURS "Zyrtar i Auditimit të Brendshëm – Ndërmarrja Publike Banesore SH.A. Prishtinë". Konkursi është i hapur nga data 09.12.2021 deri më 23.12.2021.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "KONTRATË PËR KONSULENCË LIGJORE DHE PËRFAQËSIM GJYQËSOR " në Ndërmarrjen Publike Banesore.

KONKURS "Zyrtar/e i/e lartë për siguri dhe shëndet në punë (1) pozitë". Konkursi është i hapur nga data 04.12.2021 deri më 18.12.2021.

K O N K U R S "Zyrtar/e për menaxhim të kërkesave dhe ankesave (2) pozita". Konkursi është i hapur nga data 03.12.2021 deri më datë 17.12.2021.

K O N K U R S "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Intervenimeve Ndërtimore të Përgjithshme". Konkursi është i hapur nga data 03.12.2021 deri më datë 17.12.2021.

Vendim për anulimin e KONKURSIT për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Burimeve Njerëzore".

Vendim për anulimin e KONKURSIT për plotësimin e vendit të punës "Përfaqësues/e Juridik/e (1) pozitë".

Lista e aplikantëve që ftohen për test me shkrim për plotësimin e vendit të punës "Punëtor në grupin e pastrimit (7) pozita ". Data e mbajtjes së testit me shkrim është: 08.12.2021, dhe mbahet në ora 14:00, në SH.F.M.U Hasan Prishtina në Ulpianë.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Punëtor në grupin e Ndërtimtarisë (7) pozita " në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S "KONTRATË PËR KONSULENCË LIGJORE DHE PËRFAQËSIM GJYQËSOR". Konkursi është i hapur nga data 19.11.2021 deri më datë 23.11.2021.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Menaxher i Departamentit për Projektim, Planifikim dhe Mbikëqyrje" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Punëtor në grupin e pastrimit (7) pozita ". Konkursi është i hapur nga data 05.11.2021 deri më datë 19.11.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Mbikëqyrës i njësisë për mirëmbajtje të rregullt (1) pozitë". Konkursi është i hapur nga data 05.11.2021 deri më datë 19.11.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar i lartë për autopark (1) pozitë". Konkursi është i hapur nga data 03.11.2021 deri më datë 17.11.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Përfaqësues/e Juridik/e (1) pozitë". Konkursi është i hapur nga data 03.11.2021 deri më datë 17.11.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës/e i/e Divizionit të Burimeve Njërëzore". Konkursi është i hapur nga data 03.11.2021 deri më datë 17.11.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Arkitekt/e Mbikqyrës/e dhe Projektues/e - punët e projektimit dhe dizajnit (2) pozita". Konkursi është i hapur nga data 03.11.2021 deri më datë 17.11.2021.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Recepsioniste" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës: "Punëtor në grupin e Ndërtimtarisë (7) pozita". Konkursi është i hapur që nga 13.10.2021 deri më 27.10.2021

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Menaxher i Departamentit për Projektim, Planifikim dhe Mbikëqyrje" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për anulimin e konkursit për "Konkursit Asfaltues (5)" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Menaxher i Departamentit të Mirëmbajtjes dhe Investimeve" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e i/e lartë për Kontabilitet" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Auditor i Brendshëm 1 pozitë". në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Asfaltues" 5 (pesë) pozita. Shpallja është e hapur që nga data 28.08.2021 deri më 11.09.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Recepsionist/e"1 (një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 25.08.2021 deri më 08.09.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës Menaxher/e i/e Departamentit për Planifikim, Projektim dhe Mbikëqyrje. Shpallja është e hapur që nga data 24.08.2021 deri më 07.09.2021

SHPALLJE Për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike. Shpallja është e hapur që nga data 21.08.2021 deri më 25.08.2021

Vendim për anulimin e konkursit për "Asfaltues" i dates 24.07.2021 në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Punëtor në grupin e Pastrimit" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Menaxher i Departamentit të Mirëmbajtjes dhe Investimeve 1(një) pozitë". Shpallja është e hapur që nga data 06.08.2021 deri më 20.08.2021

Lista e kandidatëve që plotësojnë kriteret për t'iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën "Punëtor në grupin e Pastrimit". Testi do të mbahet më datën 29.07.2021 , në ora 13:00, në shkollën "Hasan Prishtina" Ulpianë

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Asfaltues" 5 (pesë) pozita. Shpallja është e hapur që nga data 24.07.2021 deri më 07.08.2021

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e i/e Prokurimit" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e i/e lartë për Buxhet dhe Thesar" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Auditor i Brendshëm 1(një) pozitë". Shpallja është e hapur që nga data 21.07.2021 deri më 04.08.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës " Zyrtar/e i/e lartë për Kontabilitet 1(një) pozitë". Shpallja është e hapur që nga data 21.07.2021 deri më 04.08.2021

Vendim për anulimin e konkursit për "Menaxher i Departamentit të Mirëmbajtjes dhe investimeve" i dates 12.06.2021 në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e për PR dhe Marketing" në Ndermarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Punëtor në grupin e Pastrimit" (5 pozita). Shpallja është e hapur që nga data 24.06.2021 deri më 08.07.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e i/e lartë për Buxhet dhe Thesar 1(një) pozitë". Shpallja është e hapur që nga data 16.06.2021 deri më 30.06.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e i/e Prokurimit" 1(një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 12.06.2021 deri më 26.06.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Menaxher i Departamentit të Mirëmbajtjes dhe investimeve" 1(një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 12.06.2021 deri më 26.06.2021

Vendim për anulimin e konkursit për "Auditor i Brendshëm" i dates 02.04.2021 në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e për menaxhimin e borxheve" në Ndermarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e për PR dhe Marketing" 1(një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 20.05.2021 deri më 03.06.2021

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e për çështje administrative" në Ndermarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtare për çështje të përmbarimit" në Ndermarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtarë për takime me banorë dhe kontraktim" në Ndermarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Punëtor në grupin e Pastrimit" në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Auditor i Brendshëm" (1) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data: 02.04.2021-16.04.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës Titulli: Zyrtar/e për menaxhimin e borxheve 1(një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 01.04.2021 deri më 15.04.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e për takime me banorë dhe kontraktim" 1(një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 01.04.2021 deri më 15.04.2021

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Udhëheqës i Divizionit të Prodhimit në Departamentin e Intervenimeve Urgjente" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Menaxhere për Planifikim dhe mbikqyrje" në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar Ligjor për çështje përmbarimore" 1 (një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 30.03.2021 deri më 13.04.2021.

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar për çështje administrative" 1 (një) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data 30.03.2021 deri më 13.04.2021.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zytar për menaxhim të kërkesave dhe ankesave" në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Punëtor në grupin e Pastrimit (6 pozita)". Shpallja është e hapur që nga data 27.03.2021 deri më 10.04.2021.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e i/e lartë për video, foto dhe montazhë" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Sigurim" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për anulimin e konkursit për "Auditor i Brendshëm" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Asfaltues" në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Udhëheqës/e i/e Divizionit te Prodhimit". Shpallja është e hapur që nga data:13.02.2021-27.02.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Menaxher/e i/e Departamentit për Planifikim, Projektim dhe Mbikëqyrje". Shpallja është e hapur që nga data:13.02.2021-27.02.2021

K O N K U R S Titulli: (1) Avokat për konsulencë ligjore dhe përfaqësim gjyqësor. Shpallja është e hapur që nga data 13.02.2021-16.02.2021

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e për Arkivë dhe Kontrata"

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Auditor i Brendshëm" (1) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data:06.02.2021-20.02.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar i Sigurimit- pozita" (2). Shpallja është e hapur që nga data: 06.02.2021-20.02.202

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës "Zyrtar/e për menaxhim të kërkesave dhe ankesave" (2) pozita. Shpallja është e hapur që nga data:06.02.2021-20.02.2021

K O N K U R S Për plotësimin e vendit të punës " Zyrtar/e i/e lartë për video, foto dhe montazhë" (2) pozita. Shpallja është e hapur që nga data: 06.02.2021-20.02.2021

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Punëtorë të Elektrikes" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Punëtorë të Ndërtimtarisë" në Ndërmarrjen Publike Banesore

Vendim për anulimin e konkursit për "Auditor i Brendshëm" në Ndërmarrjen Publike Banesore

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës Asfaltues (7 pozita). Shpallja është e hapur që nga data 19.01.2021 deri më 02.02.2021

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Pastrues/e" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Punëtor i Ndërtimtarisë" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S për plotësimin e vendit të punës "Auditor i Brendshëm" (1) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data: 31.12.2020-14.01.2021

SHPALLJE për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike - Departamenti Pronës dhe Qirasë . Angazhim në shërbimin: (1) Vlerësues të pasurive së patundshme

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës (3) Punëtor në grupin e Elektrikës. Shpallja është e hapur nga data 24.12.2020 - 31.12.2020

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës (17) Punëtor në grupin e Ndërtimtarisë. Shpallja është e hapur nga data 24.12.2020 - 31.12.2020

Vendim për përzgjedhje të pozitës Udhëheqës i Divizionit për Intervenime Ndërtimore të Përgjithshme

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Depoist" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës "Kryepunëtor i Ndërtimtarisë" (2 pozita). Shpallja është e hapur që nga data 17.12.2020 deri më 31.12.2020

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës "Zyrtar/e për Arkivë dhe Kontrata" (1) pozitë. Shpallja është e hapur që nga data : 11.12.2020 deri më 25.12.2020

Vendim për anulimin e konkursit të datës 20.10.2020 për pozitën "Kryepunëtor i Ndërtimtarisë" (2 pozita) në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës "Punëtor në grupin e Pastrimit (5 pozita)" . Shpallja është e hapur që nga data 30.11.2020 deri më 14.12.2020.

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës "Punëtor i Ndërtimtarisë" (8 pozita). Konkursi është i hapur nga data 20.10.2020 deri më 03.11.2020.

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës "Udhëheqës i Divizionit për Intervenimeve Ndërtimore të Përgjithshme" (1 pozitë). Konkursi është i hapur nga data 20.10.2020 deri më 03.11.2020.

K O N K U R S për përzgjedhje të pozitës "Kryepunëtor i Ndërtimtarisë" (2 pozita). Konkursi është i hapur nga data 20.10.2020 deri më 03.11.2020.

Konkurs për përzgjedhje të pozitës "Depoist" në Ndërmarrjen Publike Banesore. Konkursi është i hapur që nga data 19.10.2020 deri më 02.11.2020.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve sipas shpalljes për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike - Branding

Shpallje për Angazhim në Punë dhe Detyra Specifike - Branding

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Pastrues/e" në Ndërmarrjen Publike Banesore.

K O N K U R S për plotësimin e vendeve të punës për pozitën: Pastrues/e (5 pozita). Konkursi është i hapur nga data 16 Qershor 2020– 30 Qershor 2020 ora 16:00.

Vendim për përzgjedhje të pozitës "Kryeshef Ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike Banesore Sh.A."

Vendim për anulimin e Konkursit të shpallur në datën 12.11.2019 për pozitën (2) Punëtor të Sigurimit, në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të kandidatit për pozitën " Punëtor Sigurimi "në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përsëritje të intervistes për pozitën “Pastrues/e” në Departamentin Mirëmbajtjes në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën " Mjeshtër i Ashensorit "në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Konkurs për Kryeshef Ekzekutiv të Ndërmarrjes Publike Lokale “Ndërmarrja Publike Banesore” SH.A. Prishtinë. Konkursi mbetet i hapur nga data 23 dhjetor 2019 deri më 13 janar 2020 në ora 16:00.

Lista e kandidatëve që plotësojnë kriteret për t'iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën " Punëtor të Sigurimit". Testi do të mbahet më datën 24.12.2019 , në ora 10:00, në zyrat e Ndërmarrjes Publike Banesore - rr. Xhevdet Doda, nr.32, Prishtinë.

Vendim për anulim të konkursit të shpallur më datë 08 nëntor 2019 për pozitën Fotograf i Ndërmarrjes Publike Banesore.

Na kontaktoni

Adresa: Rr. Zija Shemsiu Nr. 22. Prishtinë, Kosovë.

Lidhu me ne

Ne jemi në rrjetet sociale. Na ndiqni dhe na kontaktoni.